Behöver du hjälp?

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Gäller Fr.o.m. 2017-02-06 och tills vidare.

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544, med adress Vattugatan 17, 111 52 Stockholm Stockholm eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”) tillhandahåller privatpersoner och företag (”Användare”) en eller flera digitala tjänster med en digital brevlåda för att bl.a. ta emot, hantera, överföra och lagra elektroniska meddelanden och försändelser (”Tjänsten”) inklusive eventuella andra funktioner och tjänster som Kivra från tid till annan kan komma att erbjuda (”Tilläggstjänster”). När begreppet Tjänsten används i dessa allmänna villkor avses även Tilläggstjänster, såvida inte annat följer av den aktuella bestämmelsen eller det sammanhang där begreppet förekommer.

Användare beställer Tjänsten genom att ansöka om registrering av ett konto hos Kivra via något av de registreringsalternativ som Kivra från tid till annan erbjuder. Alla privatpersoner som har ett svenskt personnummer kan ansöka om registrering av ett konto hos Kivra. För att en Användares ansökan om registrering av konto ska kunna godkännas av Kivra krävs att personen är minst 18 år eller att personens registrering kan ske på ett sätt som godkänts av Användarens förälder/målsman. För företag kan endast ansökan om Tjänsten göras av behörig firmatecknare i enlighet med firmateckningsrätt registrerad hos Bolagsverket (detta avser enskild firma, aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och ekonomiska föreningar). Tjänsten kan tecknas av de företag som har firmateckningsregler som stöds av ansvariga myndigheters registertjänst.

Avtal om Tjänsten ska anses ha ingåtts mellan Användare och Kivra när registreringen fullbordats och kontot godkänts. Användare förbinder sig att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Kivra från tid till annan publicerar via Tjänsten.

2. Tjänsten

Åtkomst till Tjänsten sker genom något av de åtkomstalternativ som Kivra från tid till annan informerar om via Tjänsten. Användare är medvetna om och samtycker till att Tjänsten även kan användas tillsammans med och nås via externa tjänster som erbjuds av bolag som Kivra samarbetar med. Kivra ansvarar inte för tillhandahållandet av sådana externa tjänster eller för innehållet eller resultatet av sådana externa tjänster.

Tjänsten innebär att Kivra, efter godkänd registrering av en Användares konto, bl.a. förmedlar elektroniska meddelanden och försändelser (”E-Försändelser”) till Användarens digitala brevlåda från de företag, organisationer, myndigheter och andra som har valt att ansluta sig till Kivra (”Avsändare”). En mer detaljerad beskrivning av Tjänsten och dess funktioner finns tillgänglig via Tjänsten. Firmatecknare eller Användare som getts den behörigheten kan ge andra Användare åtkomsträttigheter till delar av eller hela företagets brevlåda. Viss hantering av företagets brevlåda kräver godkännande av behörig firmatecknare. Information om sådan hantering återfinns i Tjänsten. Användare med hanteringsrättigheter för företagets brevlåda kan återkalla andra Användares rättigheter närhelst den önskar. Firmatecknare har alltid åtkomsträtt till företagets brevlåda.

Kivra meddelar fortlöpande Avsändare om att Användare önskar ta emot E-Försändelser i sin digitala brevlåda. Användare kan när som helst anmäla till Kivra att den inte längre önskar ta emot E-Försändelser från en eller flera Avsändare. Kivra kan komma att skicka e-post till dig gällande tjänsten, information om ändringar i tjänsten samt information om nya funktioner. Dessa e-postutskick betraktas som en del av tjänsten vilket innebär att du inte kan välja bort dem.

3. Förmedling av E-Försändelser

En E-Försändelse anses ha kommit en Användare tillhanda när E-Försändelsen gjorts tillgänglig för Användaren i Användarens digitala brevlåda.

Avsändare ansvarar för innehållet i E-Försändelserna. Användare ansvarar på samma sätt som för vanlig fysisk post för att ta del av E-Försändelsernas innehåll.

4. Lagring

Elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, lagras under den tid Användare har ett godkänt konto registrerat hos Kivra.

Vid avstängning eller avslutande av Tjänsten för en Användare enligt punkt 13 raderas Användarens samtliga elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som lagrats inom ramen för Tjänsten efter 45 dagar.

5. Tilläggstjänster

Kivra har rätt att när som helst introducera och erbjuda Tilläggstjänster. Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivillig för Användare och vars syfte är annat än förmedling, tillhandahållande, lagring och administration av E-försändelser. Användare får automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för Användaren och som inte kräver Användarens samtycke. Kivra informerar Användaren via Tjänsten när sådana Tilläggstjänster introduceras. Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Användarens samtycke informerar Kivra Användaren om via Tjänsten. Användaren väljer själva om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte.

Observera att särskilda villkor kan gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster. För att få tillgång till sådana Tilläggstjänster måste Användare acceptera de särskilda villkoren. De särskilda villkoren och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tjänsten och Tilläggstjänsterna mellan Kivra och en Användare bildar tillsammans med dessa allmänna villkor ”Avtalet”.

6. Ändring i Tjänsten

Kivra har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. Om sådana ändringar inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 13 nedan.

7. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Kivra garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar eller avbrott. Kivra förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

8. Användares ansvar

Användare ansvarar för att dessa har för Tjänsten nödvändiga anslutningar och utrustning, bl.a. en fungerande Internetanslutning och digitala enheter och webbläsare som möjliggör åtkomst till Tjänsten.

Användare ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av Tjänsten och eventuella tilläggstjänster. Användare ansvarar för att fortlöpande uppdatera sina kontaktuppgifter så att dessa vid var tid är korrekta. Kivra ansvar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användare lämnat felaktig information. Kivra har inget ansvar för uppdatering av Tjänstens åtkomsträttigheter. Ett företag och dess firmatecknare ansvarar för att hålla sina åtkomsträttigheter uppdaterade i Tjänsten.

Användare ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Användare misstänker att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten.

9. Användning och missbruk av Tjänsten

Användare ansvarar för aktiviteter som vidtas av Användaren och andra personer som Användaren ger möjlighet att använda Tjänsten. Användare ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten.

Användare är skyldiga att, utöver dessa allmänna villkor och eventuella ordningsregler och instruktioner som Kivra från tid till annan publicerar, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten. Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Kivra eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

Om Kivra misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med denna punkt 9 har Kivra rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera och/eller förhindra att Användaren överför information och/eller elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, samt rätt att stänga av Tjänsten för Användaren och säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

10. Behandling av personuppgifter

Kivra ansvarar för behandling av Användarens personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Kivra registrerar vid Avtalets ingående och under kundförhållandets varaktighet personuppgifter om Användaren för att Användaren ska kunna använda Tjänsten och för att Kivra ska kunna fullgöra och administrera ingångna avtal och fullgöra rättsliga skyldigheter. När innehavaren av Tjänsten är ett företag omfattas de behandlingar av personuppgifter som sker i Tjänsten av personuppgiftslagen. Företaget är personuppgiftsansvarig för de privatpersoner de ger åtkomst till Tjänsten och Kivra är personuppgiftsbiträde.

Utöver ovan ändamål kan personuppgifter även komma att behandlas för Kivras statistik- och marknadsföringsändamål (inklusive via) samt för Kivras affärs- och produktutveckling.

Kivra kan även komma att samköra personuppgifter med andra personregister (t.ex SPAR) för ovanstående syften och för att upprätthålla god kund- och registervård.

Kivra kan även komma att samköra personuppgifter för Användare av Betaltjänsten med vid var tid gällande sanktionslistor i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kivra kan även komma att överlämna personuppgifter till Avsändare i syfte att dessa ska kunna skicka E-Försändelser till Användaren inom ramen för Tjänsten. Avsändare ansvarar för all behandling av personuppgifter som är nödvändig för att Avsändarna ska kunna skicka E-Försändelser till Användaren inklusive sådana personuppgifter som Avsändarna mottar från Kivra.

Kivra kan även komma att överlämna personuppgifter till andra bolag inom samma koncern som Kivra, bolag som Kivra samarbetar med samt till av Kivra anlitade underleverantörer för behandling enligt de ovan angivna ändamålen. Personuppgifter kan även komma att behandlas utanför EU av sådana mottagare.

Kivra är ansvarig för att all eventuell behandling av insamlade personuppgifter som genomförs av tredje part sker enligt bestämmelser i Personuppgiftslagen och endast för de ändamål som beskrivits i denna punkt 10.

Genom att ingå Avtalet samtycker Användare till Kivras behandling av personuppgifter för de ändamål som anges i denna punkt 10. Kivra är skyldig att kostnadsfritt efter en Användares skriftliga begäran en gång per kalenderår lämna ut information om vilka personuppgifter som behandlas om Användaren. Kivra är även skyldig att på Användares begäran, rätta, blockera eller utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med Personuppgiftslagen.

11. Ansvar och Ansvarsbegränsningar

Kivra ersätter Användare endast för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Kivras sida. Kivra ersätter dock inte Användare för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte Kivra har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

Oaktat vad som anges ovan är Kivras sammanlagda ersättningsskyldighet gentemot en Användare under varje tolvmånadersperiod begränsad till ett belopp motsvarande en fjärdedel (25 %) av prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Användare är skyldiga att framställa krav på ersättning till Kivra utan oskäligt dröjsmål efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om en Användare inte gör detta förlorar Användaren rätten att göra kravet gällande.

12. Befrielsegrund

Kivra är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Kivras kontroll som Kivra inte skäligen kunde förväntats ha räknat med och vars följder Kivra inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. Detsamma gäller om underleverantör till Kivra drabbas av hinder som avses i denna punkt 12.

13. Avstängning och Avslutande av Tjänsten

Kivra har rätt att stänga av Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet.

En Användare har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att anmäla till Kivra att Användaren önskar avregistrera sitt konto. Efter uppsägningen kan Användaren under en begränsad tidsperiod fortsätta använda Tjänsten bl.a. för att ta emot och läsa sådana E-Försändelser som Avsändare vid tidpunkten för uppsägningen redan planerat för leverans via Tjänsten. Tjänsten avslutas för Användaren och Avtalet upphör när berörda Avsändare informerats om uppsägningen och beretts möjlighet att ändra leveranssätt för försändelser till Användaren, dock senast inom fyrtiofem (45) dagar från det att Kivra mottagit Användarens uppsägning.

Kivra har även rätt att avsluta Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet genom skriftlig underrättelse till Användaren med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Kivra har även rätt att avsluta Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, och säga upp Avtalet utan iakttagande av uppsägningstid om Användaren inte använt Tjänsten under en period om ett (1) år eller om påbörjad registrering av ett konto inte har fullföljts inom tre (3) månader.

Kivra kan, men är inte skyldig att, i samband med avslutande eller avbrytande av Tjänsten erbjuda Användare en Tilläggstjänst som innebär att Kivra medverkar till överflyttning av en Användares elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, till en digital brevlåda, arkivtjänst eller jämförbart lagringsutrymme som tillhandahålls av en annan leverantör. Vid dödsfall förbehåller sig Kivra rätten att avsluta tjänsten och radera data i tjänsten för den avlidne efter 15 månader från dödsfallet.

Kivra förbehåller sig rätten att avsluta och radera data i tjänsten för konton som inte använts på 24 månader eller mer med följden att åtkomst till tjänsten för det konto spärras.

14. Sekretess

Kivra ska iakta sekretess beträffande elektroniska dokument, innefattande men inte uteslutande E-Försändelser, som hanteras via Tjänsten och får inte bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer. Kivra förbehåller sig dock rätten att lämna ut information som Kivra är skyldigt att avslöja eller lämna ut på grund av myndighetsbeslut.

15. Immateriella Rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Kivra tillhandahåller tillkommer Kivra eller dess rättighetsinnehavare och är skyddat enligt lag.

16. Villkorsändringar

Kivra förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Användare via Tjänsten senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Kivra har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Om ändringar och tillägg inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 13 ovan.

17. Överlåtelse och Underleverantörer

Användare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Kivra. Kivra har rätt att utan Användares samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som Kivra.

Kivra har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet.

18. Lagval och Tvistlösning

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Kivra och Användaren i första hand försöka komma överens. Om Kivra och Användaren inte kan enas kan tvisten prövas av allmän domstol.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig. Genom att besöka vår webbplats godkänner du att vi använder cookies.

OK!